Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO PORTÁLU

Petra Zendulková
Sosnová 669/10
Brno, 637 00
IČ: 74124137
DIČ  CZ8259074461
Nejsme plátci DPH.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.simplyflowers.cz (dále jen „internetový obchod“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní“).

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je Petra Zendulková, Sosnová 669/10, Brno, 637 00, IČ: 74124137, DIČ  CZ8259074461, nejsme plátci DPH.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Smluvní vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající ve smyslu ust. § 1752 NOZ měnit či doplňovat. Prodávající je povinen změnu obchodních podmínek oznámit kupujícímu, a to zveřejněním nového znění na internetové adrese simplyflowers.cz. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupující prohlašuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil před odesláním své objednávky. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího, uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území Brna.

Objednávky zboží lze uskutečnit prostřednictvím e-shopu, e-mailem a osobně v provozovně. Objednat lze zboží, které nabízíme v e-shopu nebo na základě individuální, Vámi specifikované objednávky.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží,
 • požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Případná škoda vzniklá z důvodu špatného či nepřesného vyplnění údajů v objednávce stranou kupujícího jde k tíži kupujícího. Prodávající neprodleně, zpravidla do následující pracovního dne, po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Objednávku může kupující měnit či rušit, a to telefonicky nebo e-mailem před jejím potvrzením ze strany prodávajícího. Po potvrzení objednávky ze strany prodávajícího může kupující objednávku měnit či rušit jen v případě souhlasu prodávajícího.

Příjem,  zpracování a výdej objednávek  je v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hod nebo dle dohody. Vzhledem k povaze zboží – květin, musí být objednávka provedena s dostatečným předstihem.

Při osobním odběru zboží v provozovně bude zboží připraveno k odběru zpravidla do 24 hodin od potvrzení objednávky, nejpozději však do 72 hodin od potvrzení objednávky. Za dobu delší než 24 hod od přijetí objednávky bude zboží dodáno zejména v případech individuální objednávky nebo v případě objednávky věnců nebo u složitější objednávky. Dobu převzetí sdělí prodávající kupujícímu po přijetí objednávky.

Při jiném než osobním odběru zboží v provozovně bude zboží připraveno k odběru zpravidla do 24 hodin od zaplacení kupní ceny, nejpozději však do 72 hodin od zaplacení kupní ceny. Za dobu delší než 24 hod od přijetí objednávky bude zboží dodáno zejména v případech individuální objednávky nebo v případě objednávky věnců nebo u složitější objednávky. Dobu převzetí sdělí prodávající kupujícímu po přijetí objednávky.

Pokud si přejete, aby součástí doručovaného zboží bylo blahopřání nebo jiný text, je nutné do objednávky uvést požadovaný text. Doručování a vydávání objednávek je realizováno od pondělí do pátku od 9:00- 18:00 nebo dle dohody.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné, když pošlete objednávku, tak činíte závaznou objednávku, kterou nelze po jejím potvrzení vzít zpět. Avšak do doby potvrzeni objednávky ze strany SimplyFlowers nevzniká kupní smlouva. Kupní smlouva vzniká, momentě kdy dojde k potvrzení objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy nebo její část (tedy zrušit objednávku nebo její část) v těchto případech: zboží není skladem, již se nevyrábí nebo nedodává anebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

Prodávajíc je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pro případ, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Vzhledem k sezónnosti květin a přímé závislosti na dovozu květin ze zahraničí si prodávající vyhrazuje právo záměny druhu nebo barvy květiny ve výši maximálně 35 % oproti fotografii na stránkách internetového obchodu. V případě nutné záměny vyšší než 35 % prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího a bude dohodnut další postup.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu na webu simplyflowers.cz. a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Shromažďují se pouze data nutná k uskutečnění nákupu zákazníkem v internetovém obchodě. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů (dále společně vše jen jako „osobní údaje“):

 • Jméno a příjmení (u firmy obchodní jméno nebo firmu a IČ)
 • Dodací adresa
 • Fakturační adresa
 • E-mail
 • Telefon

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Kupující může kdykoli prostřednictvím e-mailu doručeného na adresu info@simplyflowers.cz požádat o změnu svých osobních údajů či vymazání.

 

Doprava a způsob doručení

Příjem, zpracování a výdej objednávek je v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hod nebo dle dohody. Je nutné  objednávku zaslat s dostatečným předstihem před požadovaným doručením. V případě specifické individuální objednávky je potřeba ji provést s větší časovou rezervou (1-2 pracovní dny předem a u luxusních kytic 3 pracovní dny předem.  Věnce je nutné objednávat 2 pracovní dny předem nebo dle dohody.

Doručování a vydávání objednávek je realizováno od pondělí do pátku od 9:00 – 18:00 nebo dle dohody.

Způsob doručení zboží volí při uzavírání objednávky kupující dle nabídky prodávajícího. Kupujícímu je zboží dopraveno smluvním dopravcem. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě individuálního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Náklady na poštovné, které si kupující zvolil v objednávce, hradí kupující. Tyto náklady se řídí aktuálně platnými cenami zveřejněným na internetových stránkách simplyflowers.cz.

OSOBNÍ ODBĚR

Objednávku při osobním odběru je možné vyzvednout nejdříve 24 hodin od potvrzení objednávky při úhradě kupní ceny předem nebo dle dohody. Vždy vyčkejte pokynu personálu. Objednávky lze vyzvedávat v pracovní dny od 9:00 do 18:00 hod nebo dle dohody. Na provozovně Palackého třída 73, Brno 612 00

DORUČENÍ PO BRNĚ                                                                                                        

Kupujícímu je zboží dopraveno smluvním dopravcem. Zboží bude vydáno pouze kupujícímu nebo osobě, kterou kupující označí při objednávce (dále také jen „příjemce“). Zboží je vydáno proti písemnému potvrzení. Zboží je doručeno na sjednané místo a příjemci v přepravní době, kterou si kupující objednal, tato přepravní doba musí být nejméně v rozmezí dvou hodin.   Informace o místě, příjemci a přepravní době předává dopravci prodávající na základě objednávky kupujícího. Vždy je třeba, aby kupující důkladně zkontroloval správnost adresy, telefonních čísel a dalších specifikací, které ovlivňují správnost a rychlost dodání zboží.

Příjemce musí být v přepravní lhůtě přítomen na sjednaném místě.

Není-li příjemce přítomen, bude zboží odvezeno zpět do provozovny prodávajícího, kde si jej může příjemce vyzvednout. Vyzvednutí zboží je možné v provozovně:

 • v případě neúspěšného doručení v pracovní den provedeného do 12:00 hod, do konce provozní doby provozovny tohoto pracovního dne nebo dle dohody
 • v případě neúspěšného doručení v pracovní den provedeného po 12:00 hod, do následujícího pracovního dne do 12:00 hod nebo dle dohody

Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží podléhající rychlé zkáze je nutné vyzvednout v co nejkratší době, neboť hrozí seschnutí. Pokud zboží nebude vyzvednuto ve výše uvedené době, neodpovídá prodávající za změnu na květinovém zboží vzniklou v důsledku pozdního převzetí. Obdobě neodpovídá prodávající kupujícímu za změnu zboží, pokud objednávka nebude vyzvednuta v den před svátek nebo víkendem.  Prodávající je povinen uchovávat zboží podléhající rychlé zkáze po dobu 72 hodin od neúspěšného doručení. Pokud příjemce v uvedené době zboží nevyzvedne, povinnost prodávajícího uchovávat a předat zboží zaniká.   

Poplatek za doručení po Brně činí 160 Kč, při objednávce nad 1 700 Kč je doručení zdarma.

Doručení v sobotu, v neděli a o svátcích je možné pouze dle individuální dohody.  Cena doručení je 250,- Kč.

V případě, že příjemce odmítne zboží převzít nebo že zboží nelze doručit, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti příjemce ani jiné oprávněné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito obchodními podmínkami zboží v místě doručení předat je dopravce povinen neprodleně informovat kupujícího nebo prodávajícího a vyčkat po přiměřenou dobu sdělení dalších pokynů. Má se za to, že dopravce informoval příjemce, pokud jej telefonicky kontaktoval a tento telefonní kontakt byl neúspěšný. Pokud není zboží možné doručit je zboží vráceno zpět na provozovnu prodávajícího.

Cenu za plnění dalších instrukcí (dovoz na jiné místo, opakovaný dovoz) hradí kupující. Nebudou-li další pokyny  dopravci sděleny do 10 minut nebo nebude-li možné tyto instrukce splnit, dopravce přepraví zboží zpět prodávajícímu. Povinnost dopravce doručit zboží je tak splněna vrácením zboží prodávajícímu.

Vrácení zboží prodávajícímu, či přejezd na novou adresu je účtován dle zveřejněných cen.

Z důvodu nezastižení adresáta na určeném místě lze provést opakované doručení zboží. Bylo-li opakované doručení zboží způsobeno vinou chybných nebo neúplných údajů v kontaktech na příjemce ze strany kupujícího, náleží prodávajícímu poplatek za opakované doručení ve výši dvojnásobku poplatku za běžné doručení. Opakované doručení zboží bude provedeno v nejkratší dodací lhůtě po uhrazení poplatku, nebo ve sděleném termínu, kdy se bude příjemce nacházet na dané adrese. Poplatek lze uhradit osobně na provozovně nebo on-line platbou. V případě neuhrazení poplatku ze strany kupujícího je zásilka považována za vyřízenou, i když nedošlo k převzetí zboží příjemcem.

DORUČENÍ  OKOLÍ BRNA

V případě požadavku o doručení objednávky mimo Brno,  doba a cena doručení dle dohody.

Platební podmínky a splatnost kupní ceny

Při osobním převzetí v provozovně je možná pouze platba v hotovosti. Kupní cena je při osobním převzetí v provozovně splatná při převzetí zboží.

Při jiném než osobním převzetí v provozovně je kupní cena splatná bezhotovostním převodem do tří pracovních dnů ode dne zaslání údajů k platbě kupujícímu.

Platby evidujeme v EET.

BANKOVNÍ PŘEVOD             

Po vytvoření objednávky (návrhu na uzavření kupní smlouvy) jsou kupujícímu zaslány spolu s potvrzením objednávky podklady pro provedení platby prostřednictvím internetového bankovnictví kupujícího. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Na účet: Petra Zendulková  č.ú.:  7412413700/5500

PLATEBNÍ KARTY     

Po vytvoření objednávky je kupující přesměrován na bezpečnou platební bránu, kde zadá potřebné údaje. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné nebo v elektronické podobě kupujícímu.

ZÁRUKA A REKLAMACE

Příjemce přebírá zboží svým podpisem a zároveň stvrzuje, že zboží převzal v dobrém stavu. V případě, že je zboží poškozeno (např. polámané květiny), je příjemce před převzetím zboží povinen oznámit toto poškození prodávajícímu na telefonní číslo uvedené na webových stránkách. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

V případě prokazatelného poškození zboží má kupující právo na jeho výměnu, slevu z ceny zboží nebo je oprávněn od smlouvy odstoupit. Prodávající však neodpovídá za poškození zboží, které způsobil příjemce.

Kupující se zavazuje při převzetí květin, kytic a květinového zboží, že bude vykonávat povinnou péči o květiny. U kytic a řezaných květin je nutnost, seříznutí stonků a instalace do vázy s čerstvou vlažnou vodou ihned po převzetí. Také je nutné přisypat květinovou výživu, která byla kupujícímu předána spolu s kyticí. Květinové krabičky a aranže, jsou umístěny v nádobě s aranžovací hmotou nasáklou vodou a není tedy nutnost květiny zalévat anebo dále jinak ošetřovat.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že květiny, kytice a květinové zboží mají povahu zboží podléhajícího rychlé zkáze a trvanlivost je omezena (zpravidla je minimální  trvanlivost 24  hodin od převzetí – může se však lišit dle druhu).

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. Vzhledem k povaze námi prodávaného zboží, kterým jsou řezané květiny, je kupující povinen uplatnit právo z vad  do  24 hodin, ve které lze vadu zboží nahlásit a řádně zdokumentovat (např. pořídit fotografie zvadlých květin).

Smuteční květinová vazba je určena, obzvláště u rostlých věnců, k vystavení – použití u smutečního obřadu, v den výroby – odběru z vazárny. Je-li vazba určena pro použití další den, je nutné tuto okolnost vyznačit v objednávce. Poradíme Vám, které květiny jsou pro to vhodné a je možné za speciální příplatek  vazbu provést jiným, náročnějším způsobem. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO (SPOTŘEBITELE)

Je – li kupující spotřebitel ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,  je oprávněn od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání odstoupit bez udání důvodu do 14 kalendářních dní. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 1. a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 2. b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy lze doručit osobně v provozovně nebo písemně na adresu  provozovny.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

Kupující však není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (květiny), jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele (kupujícího) nebo pro jeho osobu.

Kupující je oprávněn smlouvu vypovědět v případ změny obchodních podmínek a to ve lhůtě tří dnů ode dne změny obchodních podmínek.  

 

DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.
Způsoby úhrady
Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy.
Osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru.

BEZPEČNOST
Využíváme prověřenou platební bránu s protokolem 3-D secure, podporovaným karetními asociacemi.
Všechny interní informace (hesla, jména, operace) se šifrují. Pro zvýšení rychlosti nešifrujeme obecné informace (informace o jednotlivých položkách zboží).

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 10. 2016 do odvolání.

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.

DALŠÍ INFORMACE

Doporučujeme, seříznout stonky květin každý den včetně výměny vody.

V některých případech se může stát, že objednané květiny se budou mírně lišit od produktů  na našich internetových stránkách. Náhrada je prováděna zbožím stejného či podobného vzhledu, druhu, množství a ve stejné nebo vyšší ceně. V případě náhrady zboží ve větším měřítku budeme před dodáním zásilky informovat kupujícího. Pokud změny oproti objednávce budou vyšší než 35%, je prodávající povinen tuto změnu oznámit kupujícímu. Pro případ, že kupující se změnou nesouhlasí, je oprávněn odstoupit od smlouvy a to bezodkladně poté, co se dozvědělo o změně v objednávce, jinak toto právo zaniká. 

Kytice jsou doručovány bez vázy.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že fotografie dárkových předmětů  (plyšoví medvídci, svíčky, apod.) zobrazené na webových stránkách prodávajícího www.simplyflowers.cz jsou ilustrační a  mohou být prodávajícím nahrazeny stejným druhem zboží podobného vzhledu v obdobné kupní ceně. Změna dárkových předmětů zbožím podobného vzhledu v obdobné kupní ceně nezakládá kupujícímu právo odstoupit od smlouvy.

U objednávky kytic z jednotlivých kusů je minimální počet květů v kytici 9 ks.

Čas doručení, který je zvolen v objednávce, je orientační, může se lišit v řádu hodin (např. s ohledem na dopravní situaci, apod.).   

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 

Nákupní košík
Přejít nahoru